Sprzedam nieruchomość

Data dodania: 06-04-2009

ul. Instalatorów 7b Warszawa

Likwidator
Warszawskiej Centrali Materiałów Budowlanych – Plus P. P.
w likwidacjioraz Warszawskiej Centrali Materiałów Budowlanych – Logistyka P. P.
w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Instalatorów 7b

ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Instalatorów 7b, na którą składają się wyodrębnione geodezyjnie działki nr 23, 26, 27, obręb 2 05 01 nr KW WA1M004146074 i WA1M004603621 o łącznej powierzchni 4748 m2 oraz 2181, 2183, 2191, 631, 24, 45, obręb 2 05 01 nr KW WA1M004485537 ; KW nr WA1M001682702; KW nr WA1M004424668 o łącznej powierzchni 79887 m2 (razem: 84635 m2)
Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz naniesienia budowlane stanowiące własność WCMB – Plus P. P. w likwidacji oraz WCMB – Logistyka P. P w likwidacji.
Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodno – kanalizacyjną i telefoniczną.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” przewiduje dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość – funkcję PU(produkcyjno usługową)
Cena wywoławcza wynosi 42. 200. 000, 00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy złotych)
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona jest hipoteką na rzecz wierzycieli z tytułu zobowiązań ciążących na przedsiębiorstwach. Likwidator zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu umowy notarialnej sprzedaży oraz po wpłynięciu na konto przedsiębiorstw wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu do uregulowania wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipotekami oraz wystąpienia do Sądu o ich wykreślenie.
Wymogi przystąpienia do przetargu:
1) złożenie oferty przystąpienia do przetargu zawierającej:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczący osób fizycznych) lub oznaczenie osoby prawnej, adres, dokumenty rejestrowe potwierdzające umocowania przedstawicieli do reprezentowania firmy, REGON, NIP
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu
• oświadczenie przystępującego do przetargu, że nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758) lub
• zgodę promesę MSWiAna nabycie przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemca
• informację o sposobie kontaktowania się oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, w przypadku niewybrania oferty oferenta.
2) wpłacenie do dnia 20. 04. 2009 r. wadium w wysokości 4. 200. 000, 00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) na rachunek bankowy nr 45 1020 1055 0000 9702 0205 8899w Banku PKO BP z określenie tytułu „wadium na przetarg nieruchomości przy ul. Instalatorów 7b „
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w siedzibie przedsiębiorstwa – Sekretariacie, w terminie do dnia 20. 04. 2009 r.
Oferty wiążą do dnia 24. 04. 2009 r.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy i nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym przez sprzedawcę.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany jest do:
• podpisania umowy kupna – sprzedaży w terminie ustalonym przez Likwidatora z notariuszem i wpłaceniu należnej kwoty z tego tytułu w tym samym dniu
• poniesienia kosztów zawarcia umowy kupna – sprzedaży przedmiotu niniejszego ogłoszenia
Nieruchomość można oglądać w dniach od 06. 04. 2009 r. do 20. 04. 2009 r. w godzinach 1000 do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel. 022 8460421
Przetarg prowadzi Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Likwidatora.
Otwarcie kopert z ofertami i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dniu 21. 04. 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie organizatora przetargu.
Warunki przetargu oraz tryb działania Komisji przetargowej określa Regulamin przetargu oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97, poz. 443 ze zmianami).

Cena: 0,42 zł

Dodane przez: piotr.panfic@wcmFormularz kontaktowy

Podobne oferty

1 pok na Gocławiu

Mazowieckie

Mieszkanie jednopokojowe na 24 piętrze. W pokoju na podłodze mozaika dębowa. Kuchnia widna do niewielkiego remontu. W łazience glazura i terakota. Blo

4 pok na Ursynowie

Mazowieckie

MS/11129 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Ursynów Okolica: Natolin, Ulica: Mandarynki, Typ własności: sp, Powierzchnia: 78, L. pokoi: 4, Pietro: 1, L. pie

Mieszkanie Gocław osiedle Iskra

Mazowieckie

Rejon: Gocław, rok budowy: 2007, opis: Osiedle Iskra położone w zespole mieszkalno usługowym. Blok usytuowany na rogu ulicy Fieldorfa i Bora Komorowsk

Sprzedam mieszkanie

Mazowieckie

Mieszkanie w bloku, 2 piętro (z 3), 4 pokoje, widna kuchnia, łazienka i wc oddzielne, duży balkon i duża piwnica. Podłogi w mozaice, cęść okien wymien

1 pok na Ursynowie

Mazowieckie

MS17564 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Ursynów Okolica: Ursynów, Ulica: Puszczyka, Typ własności: sp, Powierzchnia: 31, L. pokoi: 1, Pietro: 4, L. piete

3 pok na Mokotowie

Mazowieckie

MS15497 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Sadyba, Ulica: Iberyjska, Typ własności: sp, Powierzchnia: 57, L. pokoi: 3, Pietro: 12, L. piete

Back to top